ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

В изпълнение на Указанията за изпълнение на проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, г-жа Цветелина Христова – педагогически съветник в Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Бяла Слатина, сподели своя опит и акценти от преминатото от нея обучение на тема „Насоки за прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие“. Срещите преминаха в дух на колегиалност и изразена готовност за изграждане на сътрудничество и споделяне на опит по прилагане на инструментите за приобщаващо образование. На 22.11.2022 г. тя се срещна с педагогическия екип на НУ „Христо Смирненски“, гр. Бяла Слатина, а на 29.11.2022 г. – с екипа на НУ „Цани Гинчев“. На 01.12.2022 г. наученото г-жа Христова сподели и със своите колеги от ОУ „Св. Климент Охридски“.

 

 

В обновените и дооборудвани кабинети за ресурсно подпомагане по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ученето е по-лесно, по-интересно и по-забавно.