ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Със Заповед № РД09-1006/27.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Бяла Слатина, е включено в списъка на училищата, които ще участват в техническото и финансово изпълнение на дейностите и ще извършват разходи по проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.