ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Училищни документи

Прикачени документи

Правила за участие на персонала в квалификационна дейност с включен механизъм за финансова подкрепа
План за работа на педагогическия съвет, учебна 2023/2024 г.
Годишен план на ОУ "Св. Климент Охридски", учебна 2023/2024 г.
Годишен план за квалификация на педагогическите специалисти, учебна 2023/2024 г.
Стратегия за развитие на ОУ "Свети Климент Охридски" за периода 2023-2028 г.
Правилник за дейността на ОУ "Св. Климент Охридски" 2023/2024 г.
Училищен учебен план 5а клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 5б клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 5в клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 6а клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 6б клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 6в клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 6г клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 7а клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 7б клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 7в клас - учебна 2023/2024 г.
Училищен учебен план 7г клас - учебна 2023/2024 г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище и мерки за задържане на учениците в училище
Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Св. Кл. Охридски"
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи 2021-2022 г.
Програма за равни възможности и приобщаване на у-ците от уязвимите групи 2020-2021г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021г