ОУ "Св. Климент Охридски"
Основно училище в град Бяла Слатина
Основно меню

Училищни документи

Прикачени документи

Училищни учебни планове за 5 клас 2021-2022 г.
Училищни учебни планове - 7 клас 2021-2022 г.
Етичен кодекс на училищната общност в ОУ "Св. Кл. Охридски"
Програма за здравно образование 2021-2022 г.
Програма за екологично образование 2021-2022 г.
Програма за гражданско образование 2021-2022 г.
Училищни учебни планове за 6 клас 2021-2022 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи 2021-2022 г.
Правилник за дейността на училището 2021-2022 г.
Правила за работа в условията на извънредна епидемиологична обстановка, свързана c COVID — 19, 2021-2022 г.
План за дейността на училището 2021-2022 г.
Стратегия за развитие 2020-2024г.
Програма за равни възможности и приобщаване на у-ците от уязвимите групи 2020-2021г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2020-2021г
План за изпълнение на Стратегията 2020-2022г.
Годишен план за дейността на ОУ Св. Климент Охридски 2020-2021г.
Годишен план и правила за квалификация на педагогическите кадри 2020-2021г.
Правилник за дейността на ОУ Св.Климент Охридски 2020-2021г.
Правила за работа в условия на извънредна епидемиологична обстановка
График на учебните часове в условия на извънредна епидемиологична обстановка
План за работата на педагогическия съвет
Учебна програма за допълнителна подготовка по немски език
Учебна програма за разширена подготовка по английски език
Учебни програми за разширена подготовка по информационни технологии
Учебни програми за разширена подготовка по математика
Учебни програми за разширена подготовка по немски език
Училищни учебни планове 6 клас
Училищни учебни планове 7 клас